POLITIKA E KUALITETIT

Duke pasur parasysh orientimin strategjik (d.m.th. vizionin) dhe ambientin afarist / kontekstin (d.m.th. misionin) Aleanca Kunder Diskriminimit LGBT – synon përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së mbështetjes, fuqizimit dhe rritjes së  vizibilitetit të komunitetit LGBT si dhe trajnimin per rritjen e ndërgjegjësimit të grupeve të ndryshme sociale në lidhje me orientimin seksual dhe identitetin gjinor të cilat arrihen përmes:

 ►   Ofrimit të  shërbimeve me të cilat përmbushen kërkesat, nevojat dhe pritshmëritë e përdoruesve dhe palëve të tjera të interesuara, përfshirë edhe kërkesat ligjore. 

►   Përmirësimin e vazhdueshëm të të gjitha proceseve tona dhe monitorimin e vazhdueshëm të kënaqëshmërisë së përfituesve tanë.

►   Obligimin e menaxhimit më të lartë nga ana e AKD, në mënyrë të tillë që me realizimin dhe mirëmbajtjen e atmosferës së punës të stimulojë të punësuarit që në tërësi të marrin pjesë në mënyrë aktive në realizimin e objektivave të punës.

►   Planifikimin e vazhdueshëm të edukimit, trajnimin dhe motivimin e të punësuarve, me qëllim të kryerjes efikase dhe cilësore të punëve ekzistuese dhe atyre të reja.  

►   Aplikimin e qasjes së procesit në menagjimin me të gjitha resurset dhe aktivitetet dhe menagjimin me sistemin dhe proceseve të ndërlidhura mes veti.

►   Përcaktimin e rreziqeve dhe mundësive në afarizmin e tyre, planifikimin e masave të cilat kanë të bëjnë me rreziqet dhe mundësitë, integrimin e këtyre masave në të gjitha proceset afariste dhe vlerësimin e tyre. 

►   Marrjen e vendimeve afariste dhe vendimeve tjera në bazë të analizës së të dhënave dhe informacioneve. 

►   Avancimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve dhe zhvillimin e partnershipit  me bashkëpuntorët dhe vullnatarët, me ç’ka kontribohet plotësimi i dyanshëm i interesave.

Politika e kualitetit ndërkohë mund të shqyrtohet dhe ndryshohet kur ajo të jetë e nevojshme. Në varësi nga nevoja, politika e kualitetit është e disponueshme për palët e interesuara.