Think Politically - Mendo Politikisht

MENDO POLITIKISHT ËSHTË NJË NISMË E DY ORGANIZATAVE PRO LGBT DHE ALEANCA LGBT, QË SYNON TË INKURAJOJË KOMUNITETIN LGBTI TË MARRË PJESË NË ZGJEDHJET E VITIT 2017, I PAJISUR ME INFORMACION TË DETAJUAR MBI QËNDRIMET QË PARTITË POLITIKE KANË MBI ÇËSHTJET E KËTIJ KOMUNITETI.

Materiali i mëposhtëm paraqet qasjen e partive politike dhe politikanëve ndaj komunitetin LGBT duke analizuar programet e tyre politike dhe qëndrimet publike. Gjithashtu përfshin një sërë të dhënash të mbledhura me anë të pyetësorëve nga anëtarët e komunitetit LGBT në Shqipëri.

Kliko këtu për të shkarkuar materialin e plotë në pdf.

Zvogëlimi i Dhunës ndaj Grave me Fokus në Komunitetin LBT në Shqipëri (Libër)

Titulli i këtij projekti është “Zvogëlimi i Dhunës ndaj Grave me
fokus në komunitetin LBT në Shqipëri”. Ky projekt është projekti
i parë në shkallë të gjerë që është ndërmarrë për këtë grup të
veçantë në Shqipëri. Përfshin Tiranën, kryeqytetin e Shqipërisë,
si edhe qytete dhe komuna të ndryshme jashtë kryeqytetit.
Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është zvogëlimi i dhunës
dhe diskriminimit nga ana e siguruesve të shërbimeve, siç janë
institucionet shëndetësore dhe arsimore, ndaj femrave LBT në
Shqipëri. Femrat LBT në Shqipëri do të kenë liri më të gjerë nga
dhuna dhe diskriminimi, respektim më i madh i të drejtave të
tyre, dhe qasje më e mirë për shërbime të cilësisë së lartë nga
institucione kaq të rëndësishme, si shërbimi shëndetësor dhe
arsimor atëherë kur përjetojnë dhunë. Ky raport bazohet mbi
analiza të të dhënave që u mblodhën si pjesë e projektit.

Kliko këtu për të shkarkuar librin në pdf.

Studim kërkimor për interseksualitetin

PNUD është një institucion shumëpalësh me rolin për t’i tërhequr vëmendjen qeverive dhe shoqërisë civile për t’u përqendruar në tre fusha (eliminimi i varfërisë, përshpejtimi i zhvillimit të qëndrueshëm dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë). PNUD punon në terren në 170 vende dhe territore duke punuar me qeveritë dhe njerëzit që ato të gjejnë zgjidhje që i përshtaten për sfidat globale dhe kombëtare të zhvillimit për të ndihmuar në fuqizimin e jetëve dhe ndërtimin e kombeve të qëndrueshme. Progresi në barazinë për personat lesbike, gei, biseksualë, transgjinorë dhe interseksualë dhe përfshirja është një pjesë integrale e mandatit të PNUD për nxitjen e shtetit ligjor dhe të drejtave të njeriut në lidhje me synimin “të mos lëmë askënd pas”, brenda kornizës së Objektivave të Zhvillimit që Qëndrueshëm dhe Axhendës për Zhvillim të Qëndrueshëm 2030.

Broshura "SOS LGBTI"

Broshura "SOS LGBTI" është një broshurë informuese rreth platformës SOS LGBTI.

SOS-LGBTI është një platformë këshillimi, informimi dhe edukimi
online për personat LGBTI në Shqipëri dhe familjarët e tyre.
Platforma SOS-LGBTI ofron këshillim profesional mjekësor për
çështje të shëndetit seksual dhe riprodhues, këshillim psikologjik
dhe mbështetje për çështjet e coming out (dalja hapur), diskriminimit,
bullizmit apo shqetësime të tjera.

Broshura "Ndal bullizmin në shkolla"

Broshura "Ndal bullizmin në shkolla" është një broshurë informuese rreth bullizmit.

Në broshurë gjendet "Fjalori LGBT", përkufizimi i bullizmit dhe bullizmit homofobik, si shfaqet bullizmi dhe impakti i tij te fëmijët.

Gjithashtu gjendet kuadri ligjor dhe rekomandimet e institucioneve në luftën kundër bullizmit.

Kliko këtu për të shkarkuar broshurën në pdf.

Broshura për familjen (Pyetje dhe përgjigje për prindërit e fëmijeve LGBT)

Broshura për familjen është një përmbledhje e shkurtër informacionesh të cilat mund t'i vijnë në ndihmë prindërve të cilët i kanë fëmijët anëtar të komunitetit LGBT.

Në broshurë u jepet përgjigje pyetjeve më të zakonshme që u vijnë në mëndje prindërve kur fëmija ju thotë që është anëtar i komunitetit LGBT.

Në linkun më poshtë gjeni materialin e plotë në pdf.

Kliko për të shkarkur broshurën

Sottocategorie

X